راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی

توضیحات

راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی

راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی
نحوه قرائت نوع کنتور
با فشار دادن متوالی کلید مشکلی(سمت چپ کنتور)
• مقدار کارکرد میان باری با کد RATE ۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد RATE ۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد RATE ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: ای.ام.پی تکفاز
تعداد ارقام اصلی: پنج رقمتعداد ارقام اعشاری: دو رقم
download

 

مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور:
الستر تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
download (1)
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور:
اینچ تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
 

download (2)

مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: JAM۲۰۰ افزارآزما تکفاز
تعداد ارقام اصلی: پنج رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
 

download (3)

مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: رنان تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
download (4)
با فشار دادن متوالی کلید آبی(سمت راست کنتور)
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: الکتریس تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
 download (5)
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: ایوان تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
 

download (6)

مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: صا ایران تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
 

download (7)

با فشار دادن متوالی کلید A (سمت راست کنتور)
• مقدار کارکرد میان باری با کد T۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد T۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد T۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: JAM۱۱۰ افزارآزما تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
 

download (8)

با فشار دادن متوالی کلید آبی(سمت راست کنتور)
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: PTA پارس توان آزما تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
download (9)

 

مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد r ۰۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد r ۰۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد r ۰۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: ای.ام.پی سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
download (10)

 

با فشار دادن متوالی کلید آبی Display
• مقدار کارکرد میان باری با کد P۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد P۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد P۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: الکتریس سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
download (11)

 

مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: اینچ سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
download (12)

 

مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: JAM۳۰۰ افزار آزما سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
 download (13)
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: الستر A۱۳۵۰iسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
 

download (14)

مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: الستر A۱۳۵۰iسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
 download (15)
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود.

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: الستر A۱۴۴۰iسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
 download (16)
با فشار دادن متوالی کلید سمت راست کنتور
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۲
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸. ۳
نمایش داده میشود

کنتور برق دیجیتال

مدل کنتور: TFC توس فیوزسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
 download (17)