راهنماي نحوه قرائت كنتورهاي ديجيتالي

برای قرائت کنتور‌های دیجیتال، ابتدا باید دکمه قرائت کنتور را یک بار فشار داد. سپس، کارکرد کنتور در نمایشگر و در محلی که با کارت قرمز نشان داده شده مشخص خواهد شد. با هر بار فشار دادن دکمه کنتور، به ترتیب، تعرفه اوج بار، میان بار و کم بار نشان داده می‌شود.

در مثال قرائت کنتور، مشاهده می‌کنیم که کد تعرفه ۱.۸.۲ است. طبق جدول مربوطه، کارکرد میان باری کنتور ۳۳۶۴ است و با هر بار فشار دادن دکمه، تعرفه‌های بعدی نمایش داده می‌شود.

با توجه به کد تعرفه ۱.۵.۸.۱، که در مثال دوم آورده شده، کارکرد اوج بار کنتور ۴۷۷۴ است و با فشار دادن مجدد دکمه، تعرفه‌های بعدی نمایش داده می‌شود.

توضیحات

نحوه راهنماي نحوه قرائت كنتورهاي ديجيتالي به صورت زیر است:

فشار دادن دکمه قرائت: ابتدا باید دکمه قرائت کنتور را یک بار فشار دهید.

خواندن مقادیر: پس از فشار دادن دکمه، مقادیر مختلف کنتور در نمایشگر ظاهر خواهد شد. این مقادیر ممکن است شامل مصرف انرژی اکتیو و راکتیو و ولتاژ و جریان باشد.

تعرفه های مختلف: با هر بار فشار دادن دکمه، تعرفه های مختلف برای مصرف انرژی نمایش داده می‌شود.

این می‌تواند شامل تعرفه اوج بار، میان بار و کم بار باشد.

خواندن مقادیر تاریخی: برخی کنتورهای دیجیتالی امکان ذخیره سازی مقادیر تاریخی را دارند.

شما می‌توانید با استفاده از دکمه‌های مربوطه، به مشاهده مقادیر تاریخی بپردازید.

پایان عملیات: پس از انجام عملیات قرائت، مطمئن شوید که دکمه‌های لازم را فشار نداده و عملیات به طور کامل به پایان رسیده است.

با این راهنما، می‌توانید به راحتی کنتورهای دیجیتالی خود را قرائت کرده و از مقادیر مصرف انرژی خود آگاه شوید.

راهنماي نحوه قرائت كنتورهاي ديجيتالي

نحوه قرائت نوع كنتور
با فشار دادن متوالي كليد مشكلي(سمت چپ كنتور)
• مقدار كاركرد ميان باري با كد RATE ۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد RATE ۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد RATE ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: اي.ام.پي تكفاز
تعداد ارقام اصلي: پنج رقمتعداد ارقام اعشاري: دو رقم
download

 

مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور:
الستر تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
download (1)
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور:
اينچ تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
 

download (2)

مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: JAM۲۰۰ افزارآزما تكفاز
تعداد ارقام اصلي: پنج رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
 

download (3)

مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: رنان تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
download (4)
با فشار دادن متوالي كليد آبي(سمت راست كنتور)
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: الكتريس تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
 download (5)
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: ايوان تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
 

download (6)

مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: صا ايران تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
 

download (7)

با فشار دادن متوالي كليد A (سمت راست كنتور)
• مقدار كاركرد ميان باري با كد T۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد T۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد T۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: JAM۱۱۰ افزارآزما تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
 

download (8)

با فشار دادن متوالي كليد آبي(سمت راست كنتور)
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: PTA پارس توان آزما تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
download (9)

 

مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد r ۰۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد r ۰۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد r ۰۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: اي.ام.پي سه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
download (10)

 

با فشار دادن متوالي كليد آبي Display
• مقدار كاركرد ميان باري با كد P۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد P۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد P۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: الكتريس سه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
download (11)

 

مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: اينچ سه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
download (12)

 

مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: JAM۳۰۰ افزار آزما سه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
 download (13)
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: الستر A۱۳۵۰iسه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
 

download (14)

مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: الستر A۱۳۵۰iسه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
 download (15)
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشود.کنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: الستر A۱۴۴۰iسه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
 download (16)
با فشار دادن متوالي كليد سمت راست كنتور
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۱
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸.۲
• مقدار كاركرد ميان باري با كد ۱.۸. ۳
نمايش داده ميشودکنتور برق ديجيتال
مدل كنتور: TFC توس فيوزسه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
 download (17)